Programy studiów

Studia I stopnia :

GASTRONOMIA

KOSMETOLOGIA

DIETETYKA

 

Studia II stopnia :

KOSMETOLOGIA

DIETETYKA